Kategoriarkiv: Referat

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 10. august 2021

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Nina Andersen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

Fraværende uden afbud: Jeanette Pichardt.

1. Valg af referent: Susanne Jølck.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: Udsat til næste møde (Gitte Rasmussen).

3. Konstituering: Formand: Jytte Frederiksen. Næstformand: Gert Rosing. Webmaster og tovholder i kalendergruppen: Rasmus Skov Larsen. Økonomi: Lars Johansen. Sekretær: Susanne Jølck. Vi mangler pt. et bestyrelsesmedlem og en-to suppleanter.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne: Langeland Blaffer laver reklamefremstød foran brugserne på Langeland lørdag den 21. august. Gratis klistermærker uddeles, og der kan købes refleksarmbånd formedelst 20 kroner. Fællesskabets Folkemøde 10. oktober kl. 11.30-15.30 annonceres via www.visamlerneenderne.dk og Facebook. Arbejdsgruppen arbejder videre med programmet. Jytte Frederiksen og Gert Rosing arbejder videre med film om foreninger på Langeland. Kalendergruppen arbejder videre på at udbrede kendskabet til Det sker på Langeland.

5. Hvordan bliver vi flere? Vi forsøger på ny med annoncering i Frivillig Job.
Næste møde holdes på Frivilligcentret tirsdag den 31. august kl. 17.

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt udenfor Frivilligcentret i Rudkøbing 11. maj 2021

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Lars Johansen, Nina Andersen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

Fraværende uden afbud: Jeanette Pichardt.

Valg af dirigent: Susanne Jølck.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. december 2020: Intet referat.

3. Siden sidst: Jens Ole Hansen har valgt at trække sig fra bestyrelsen for Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Han bliver dog i kalender-gruppen. Suppleant Jesper Holst indtræder i bestyrelsen.

Kalender-gruppen har desuden fået ét nyt medlem, Søren Ramsing, og består derudover af Gert Rosing, Lars Johansen, Rasmus Skov Larsen og Jens Ole Hansen. Rasmus Skov Larsen har på kalender-gruppens vegne søgt om 1.000 kroner til indkøb af plug-ins, og det blev godkendt. Kalender-gruppens plan om en rundringning til personerne på medlemslisten blev udsat på grund af den seneste corona-nedlukning, men gennemføres snarest.

Blaffer-gruppen arbejder stadig med en plan om at producere bænke og skilte med grønt logo til stoppesteder. Bænke nedprioriteres på grund af vanskeligheder med at få Værkstedsgården til at producere ved hjælp af palle-træ, men der arbejdes videre med skilte, stropper og klistermærker.

Fællesskabets Folkemøde: Planen er fortsat at udsende en hilsen til deltagerne i idémessen i 2019, ligesom der arbejdes videre med at skaffe et musikalsk trækplaster. Michael Falch og Esben Just har været inde i billedet, men har ikke mulighed for at stille op. I stedet tages kontakt til Mathilde Falch, som også har tilknytning til Langeland. Nina Andersen indkalder arbejdsgruppen bag Fællesskabets Folkemøde (Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Gitte Rasmussen og Nina Andersen) til møde snarest muligt.

Film-gruppen: Jytte Frederiksen og Hanne Østergaard udarbejder brev til mulige sponsorer.

4. Generalforsamling: Afholdes mandag den 21. juni kl. 19 i Borgerhuset i Ahlefeldtsgade. Jytte Frederiksen spørger Jane Jegind, om hun vil være dirigent. Hvis ikke, spørges Leif Ottesen. Invitation til generalforsamlingen sendes via mail ud til medlemmerne fire uger før, og der annonceres desuden via www.visamlerneenderne.dk og Facebook.

5. Hvad vil vi gerne kendes for i Vi samler Enderne? Er vi synlige nok? Udsat.

6. Mødekalender. Jytte Frederiksen omdelte forslag til ny mødekalender.

7. Eventuelt: Intet at berette.

Næste møde holdes på Frivilligcentret torsdag den 10. juni kl. 17.

Referat af møde i ”Vi Samler Enderne” – Landsbyklyngen for Langeland og Strynø, der blev holdt på Borgerhuset i Rudkøbing 9. november 2020

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Nina Andersen, Jens Ole Hansen og Gitte Rasmussen.

 1. Valg af referent: Jytte Frederiksen blev valgt.
 2. Godkendelse af referat fra møderne 22/9 + 6/10 2020. Lidt forvirring omkring hvem der havde deltaget i mødet 6/10 samt et ønske om at arbejdsopgaverne fremover fremgår tydeligt med initialer på opgaveløseren.
 3. Jesper uddelte forslag til forretningsorden og uddybede sine tanker. Forretningsordenen drøftes og godkendes til næste møde.
 4. Hvad vil vi gerne kendes for i Vi samler Enderne? En vigtig drøftelse som kræver tid og derfor blev punktet udsat til næste møde. Se stikord nederst på denne side.
 5. Tilmeldingsblanketten blev godkendt for nuværende.
 6. Kontakt@visamlerenderne.dk læses og evt. besvares jævnligt af Gitte som informerer til bestyrelsen. Rasmus opfordrede alle til at anvende mailen fra hjemmesiden fordi den ligger på en beskyttet server. Referat og dagsorden udsendes dog til bestyrelsen fra alm mail.
 7. Siden sidst: I kalenderen ”Det sker på Langeland” udfyldes evt. nyheder af os bestyrelsen i denne Covid19 periode. Ballum IT opretter et par tomme undersider til hjemmesider til foreninger som ønsker en hjemmeside under Vi samler Enderne. Carsten Theedes oplæg blev drøftet og mødet den 23/11 med Connie fra Sønderborg blev kort vendt.
 8. Intet

 

Til punkt 4.    Fællesskabets Folkemøde, Kalenderen Det sker på Langeland, Blaffergruppen, Fundraising. Men hvad er vores styrker, svagheder, muligheder og trusler? Er vores profil klar nok?
Virker vores ambassadørnetværk?

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 6. oktober 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Jeanette Pichardt, Jens Ole Hansen, Lars Johansen, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

 1. Velkomst til Langeland Kommunes nyansatte direktør for erhvervs, kultur og turisme Jane Jegind og efterfølgende præsentationsrunde.
 2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat mangler. Udsat til næste møde.
 4. Orientering fra de forskellige arbejds-/udvalgsmøder: Jesper Holst orienterede om blafferprojektet/transportgruppen, Rasmus Skov Larsen om Langelandskalenderen og hjemmesiden, Susanne Jølck om Langelands Sti-Venner og Jytte Frederiksen om fundraising, ressourcebank og Fællesskabets Folkemøde (idémesse). Jane Jegind fortalte om sit arbejdsområde og opfordrede til samarbejde om Bike Friends. JJ forlod derefter mødet.
 5. Hvordan bliver vi flere i foreningen (fortsat fra sidste møde): Enighed om, at der ikke kun er brug for flere medlemmer, men også arbejdskraft/ressourcer til undergrupper, blandt andet Fællesskabets Folkemøde og kalendergruppen. Hanne Østergaard foreslog workshop om, hvordan man dels hverver nye medlemmer, dels fastholder de eksisterende. Enighed om, at vi skal have tydeliggjort, hvad man som forening/privatperson får ud af at melde sig ind i Landsbyklyngen Langeland og Strynø, og hvad det dybereliggende formål med LLS er.
 6. Oplæg til forretningsorden: Udsat til næste møde.
 7. Oplæg til tilmeldingsblanket: Enighed om, at den skal indeholde både underskrift, oplysning om kontingent (50 kroner om året) og mulighed for at vælge at modtage nyhedsbrev.
 8. Eventuelt: Rasmus Skov Larsen præsenterer næste gang udkast til persondatapolitik, som skal ligge på hjemmesiden. Mødet 20. oktober (som skulle handle om Fællesskabets Folkemøde) aflyses. Næste møde: 9. november kl. 17 på Frivilligcenter Langeland.

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 22. september 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Nina Andersen, Rasmus Skov Larsen, Hanne Østergaard, Jesper Holst, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
 2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
 3. Vedtægter, forretningsorden mv. Vedtægter rettet og lagt på hjemmesiden. Forretningsorden mangler. Jytte Frederiksen, Jens Ole Hansen og Susanne Jølck udarbejder oplæg til et senere møde på basis af et udkast til forretningsorden fra Frivilligcenter Langeland. Rasmus Skov Larsen og Gert Rosing udarbejder forslag til persondatapolitik.
 4. Møde med demokratiudvalget 8. september 2020: Jytte Frederiksen orienterer om møde med demokratiudvalget, der består af tre politikere og fire borgere og har Lisa Pihl Jensen (S) som formand og Gert Rosing som næstformand. Som udløber af mødet arbejdes der på en fortegnelse over lokale foreninger fordelt på geografiske områder.
 5. Hvordan bliver vi flere i foreningen? Enighed om, at det er vigtigt at rekruttere både nye medlemmer og nye repræsentanter til udvalg, så der er flere kræfter til for eksempel at oprette og administrere ressourcebank. Gitte Rasmussen og Rasmus Skov Larsen ser i forbindelse med foreningens overgang til opkrævning af kontingent på hjemmesidens tilgængelighed og brugervenlighed og gennemgår medlemslisten. RSL arbejder desuden på en YouTube-video med instruktion i brugen af Det sker på Langeland. Jytte Frederiksen og Susanne Jølck udarbejder udkast til velkomstblanket, der blandt andet nævner Langelandskalenderen, sti-gruppen og blafferprojektet. Vi skal tænke mere i markedsføring af blandt andet Det sker på Langeland, og i den forbindelse opfordres Langeland Kommune til at bruge kalenderen mere aktivt til at gøre reklame for sine arrangementer og aktiviteter.
 6. Siden sidst: Udover Langeland Kommune prøver vi at få for eksempel Shores Langeland og Radio Langeland til at bruge Langelandskalenderen. Transportgruppen holder møde 8. oktober med Carsten Theede. Desuden arbejdes der på et møde med Conni Skovbjerg fra Sønderborg Kommune. Vi har stadig godt 23.000 kroner tilbage fra donationen fra Langelands Elforsyning, så der er pt. ingen grund til at sende nye ansøgninger om økonomisk støtte. Vi satser fremover på to årlige nyhedsbreve fra LLS, der blandt andet kan orientere om generalforsamlingen i foråret og Fællesskabets Folkemøde (idémesse) i efteråret.
 7. Eventuelt: Jytte Frederiksen medbringer til næste møde et forslag til mødekalender. Jane Jegind, Langeland Kommunes nye direktør for erhverv, kultur og turisme er inviteret til næste møde. Som konsekvens af udsættelsen af Fællesskabets Folkemøde er den planlagte film om Landsbyklyngen Langeland og Strynø også udsat. Gitte Rasmussen orienterer om sauna-projektet, der ligesom Shores Langeland er på vej øen rundt.
 8. Næste møde: 6. oktober kl. 17 på Frivilligcenter Langeland.

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing onsdag den 2. september 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Nina Andersen, Hanne Østergaard, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jesper Holst, Jens Ole Hansen og Susanne Jølck.

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: Godkendt.
 2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
 3. Konstituering: Repræsentant for Langeland Kommune: Kommunaldirektør Jani Hansen. Repræsentant for Frivilligcenter Langeland: Nina Andersen. Repræsentant for folkeoplysningsudvalget: Jytte Frederiksen. Kasserer: Lars Johansen. Ansvarshavende for Det sker på Langeland: Rasmus Skov Larsen. Ansvarshavende for fundraising: Gert Rosing. Ansvarshavende for blaffergruppen: Jesper Holst. Ansvarshavende for kommunikation: Web: Rasmus Skov Larsen. PR: Nina Andersen og Susanne Jølck. Næstformand: Susanne Jølck. Ansvarshavende for ressourcebank: Vakant. Ansvarshavende for idémesse/Fællesskabets Folkemøde: Jens Ole Hansen og Jytte Frederiksen.
 4. Mødekalender 2020-2021: Godkendt.
 5. Fællesskabets Folkemøde: Bestyrelsen besluttede efter nogen debat at aflyse det planlagte Fællesskabets Folkemøde på grund af corona-situationen. Jytte Frederiksen kontakter Jan Andersen fra ØP for at aflyse årets arrangement. Bestyrelsen valgte at satse på 10. oktober 2021 i stedet, og JF booker ved samme lejlighed den nye mødedato hos Jan Andersen. Jesper Holst foreslog, at der i stedet for FF arbejdes på et arrangement, seminar/workshop/temadag, for de tilmeldte foreninger, for eksempel med et foredrag, der kan sendes ud på video. Emnet kunne være ”hvordan kommer foreningslivet i gang igen efter covid-19?”. Forslaget drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
 6. Siden sidst: Landsbyklyngen Langeland og Strynø har givet gave til kommunaldirektør Jani Hansen ved hendes 40 års jubilæum. Landsbyklyngen er desuden inviteret til Shores Langelands afsløring af en Langelands-øl i Det Røde Pakhus på Rudkøbing Havn 9. oktober kl. 15-18. Filmprojektet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Klyngemødet i Middelfart er aflyst på grund af corona-situationen, og det samme gælder fundraising-arrangementet 5. oktober. Lenda Levin har tilbudt at sponsorere et flag. Rasmus Skov Larsen sørger for at levere et foto af logo i høj opløsning. Jens Ole Hansen taler med CA Reklame vedrørende sponsorering af to bannere. Økonomi: JF oplyste, at Landsbyklyngen har 18.182 kroner tilbage fra donationen fra Fonden Langelands Elforsyning i 2019.
 7. Vedtægter, forretningsorden, kontingentopkrævning: Bestyrelsen vedtog at opkræve kontingent fra 1. januar 2021. Arbejdet med medlemsliste skal sættes i gang igen. JF spørger Gitte Rasmussen, om hun vil stille sig i spidsen for arbejdet.
 8. Eventuelt: JF deltager i møde i Langeland Kommunes demokratiudvalg 8. september. Kalendergruppen deltager i satellitmøder i nord og syd 6.-7. oktober. Blaffergruppen har flere ansøgninger ude, blandt andet med henblik på finansiering af møde med Carsten Thede fra Blaffernationen på Ørstedskolen 7. oktober kl. 19-21. Lars Johansen foreslog desuden at invitere Langeland Kommunes nyansatte chef for erhvervs-, kultur- og turismeområdet, Jane Jegind, til møde med landsbyklyngens bestyrelse.
 9. Næste møde: Tirsdag 22. september kl. 17 på Frivilligcenter Langeland.

Referat af generalforsamling 17. juni 2020

Ad 1. Valg af dirigent.

Leif Ottesen blev valgt.

Ad 2. Formandens beretning

Næstformand Jesper Holst aflagde en fyldig beretning af årets gang i foreningen.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Årsregnskabet for 2019 blev fremlagt af formand Jytte Frederiksen. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Fremlæggelse af budget for 2020.

Budget 2020 blev fremlagt af formand Jytte Frederiksen til orientering.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var kun et forslag til ændringer, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsesmedlem Rasmus Skov Larsen gennemgik vedtægtsændringerne punkt of punkt og samtlige ændringer blev vedtaget. Dog med en tilføjelse omkring kontingentet, hvor det blev besluttet, at indbetalt kontingent dækker et kalenderår.

Ad 6. Valg.

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: Gitte Rasmussen, Rasmus Skov Larsen og Gert Ludwig Rosing , der alle blev genvalgt. Bjørn Brandenborg ønskede ikke genvalg og blev afløst af Jens Ole Hansen.
På valg var også følgende Suppleanter: John Skredbjerg – genvalgt. Palle Melchiorsen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Hanne Østergaard. Jens Ole Hansens der blev valgt som bestyrelsesmedlem blev afløst af Jesper Holst.
På valg var også revisorerne Søren Toft Jensen og Knud Frederiksen, der begge blev genvalgt.

Ad 7.  Eventuelt.

Jytte Frederiksen takkede Jesper Holst for hans store indsats i bestyrelsen og der var tid til almindelige drøftelse ved bordene. Især situationen omkring Covid19 som havde ændret forårets planlagte aktiviteter blev drøftet – intet til referat.

Referent Susanne Jølck.

Referat af bestyrelsesmødet den 10/3 2020

Afbud fra Susanne, Rasmus og Jeanette som alle var syge. Lars deltog den første time.

Ad 1. Godkendelse af referater fra 18/2 2020 + 2/3 2020.

Referatet fra 18/2 2020 mangler stadig. Referatet fra 2/3 2020 blev godkendt.

Ad 2. Forberedelse af generalforsamling.

Rasmus` forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået grundigt og man blev enige om en del af ændringerne. Rasmus tilpasser vedtægterne så de fremstår med de ændringer, der blev besluttet at gennemføre.

Forslag til indbydelse til generalforsamlingen blev delt rundt og godkendt. Jytte sender den til Rasmus, så den kan blive sendt rundt digitalt og lagt for vores hjemmeside.

Jesper har fået grønt lys fra Leif Ottesen til at være dirigent til generalforsamlingen.

Ad 3. Fællesskabets Folkemøde, status og fortsat arbejde.

Jytte kontakter Jan Andersen fra ØP og fortæller at vi gerne vil råde over hele ØP i år.

Vi har fået en henvendelse fra Ivan Nielsen, Bagenkop om at de afvikler deres aktivitetsdag dagen før. Vi håber at synergieffekten giver mange til hvert arrangement.

De fastlagte grupper blev opfordret til selv at begynde planlægning snarest.

Ad 4. Langelandskalenderen, status og fortsat arbejde.

Der arbejdes på at udarbejde retningslinjer for brug af kalenderen samt at besøge Nord og Sydlangeland. Jens Ole informerede desuden om, at man i gruppen vil kontakte Handelsstandsforeningen for at informere om kalenderen samt brug af den.

Ad 5. Møde med pressen den 25/3 2020 kl. 19.00.

Bestyrelsen mødes kl. 18.15 og stiller stole op. Jytte køber kager/ frugt, Jeanette og Gitte hjælper med kaffe og the brygning. Jytte har været i kontakt med Preben Dahl og Cathrine Madelaire.

Ad 6. Orientering fra transportgruppen omkring blafferi.  

Jesper og Gert informerede om de afholdte møder samt om, at de er ved at udarbejde en ansøgning til Udviklingspuljen v/ Langeland Kommune.

Ad 7.  Invitation til DGI Klyngemøde 17/6 2020

Jytte tilmelder (Jytte, Gert og Gitte)

Ad 8.  Vores film

Punktet udsat

Ad9. Eventuelt

Intet

Referent  Jytte i stedet for Gert, og stort set efter hukommelsen.

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing onsdag den 15. januar 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Nina Andersen, Palle Melchiorsen, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jeanette Pichardt, Jesper Holst, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
 2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
 3. Færdiggørelse af mødeliste (fordeling af opgaver). Listen sendtes rundt.
 4. Siden sidst: Landsbyklyngen Langeland og Strynø er inviteret til et fundraising-møde i Ringe den 19. maj kl. 16-21. Fælles transport arrangeres, når tiden nærmer sig. Gert Rosing henledte opmærksomheden på en kalender i Silkeborg, der tjener penge.
 5. Kalendergruppens kampagne: Rasmus Skov Larsen redegjorde for den kommende kampagne, som skal udbrede kendskabet til Langelands-kalenderen. Kalendergruppens medlemmer fordeler sig i Nord-, Syd- og på Midtlangeland samt i Svendborg og på Tåsinge og sætter plakater op.
 6. Forslag til folder: Rasmus Skov Larsen har lavet udkast til folder med præsentation af Landsbyklyngen Langeland og Strynø og dens aktiviteter. Debat om hvorvidt logoer for eksempelvis Realdania kan/bør bruges i folderen. To ting ændres i den færdige folder: I stedet for ”hjælp til fundraising” skrives ”støtte til”, og vi opererer med betegnelsen ”vidensbank” i stedet for ”ressourcebank”.
 7. Idémesse (navn og arbejdsgrupper): Fire grupper nedsættes til at tage sig af henholdsvis det praktiske, program for idémessen, økonomi og budget samt markedsføring.

De fire grupper består af:

Den praktiske gruppe: Gert, Gitte, Palle, Jeanette og Lars

Programgruppen består af: Nina, Jesper, Jytte, Gitte og Jeanette

Økonomi gruppen består af: Lars og Jytte

Markedsføringsgruppen består af: Rasmus, Susanne og Nina.  

Idémessens nye navn bliver efter afstemning Fællesskabets Folkemøde.

Det er besluttet at Fællesskabets Folkemøde afholdes den 25/10 eller den 8/11 og at Jeanette kontakt Ørstedpavillonen.

 1. Foreningslisten: Gennemgået i plenum.
 2. Henvendelse om køreordning: Jytte Frederiksen omdelte forslag til en kørselsordning i stil med den eksisterende Go More. Hun oplyste, at der fra politisk side er opbakning til en langelandsk køreordning, og at der er forslag om blandt andet at inddrage hjemmeplejens biler. Frivilligcentret holder et møde om en langelandsk køreordning den 12. februar kl. 14. Landsbyklyngen nedsatte efter nogen debat en arbejdsgruppe med Gert Rosing i spidsen, der skal undersøge grundlaget for en lokal køreordning.
 3. Medlemsliste samt former for medlemskaber og stemmeberettigelse til generalforsamlingen: Udsat til næste møde.
 4. Næste møde: tirsdag den 10. marts 2020

Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing tirsdag den 10. december 2019

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Palle Melchiorsen, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jeanette Pichardt, Jens Ole Hansen, Jesper Holst, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.

3. Kort nyt siden sidst: Rasmus Skov Larsen fra kalender- og kommunikationsgrupperne orienterede om, at han har lavet et opslag om landsbyklyngen på sitet frivilligjob.dk i forsøget på at rekruttere flere medlemmer til arbejdsgrupperne. Desuden arbejder han sammen med formand Jytte Frederiksen på at få udarbejdet en fyldestgørende liste over frivillige foreninger og andre aktører på Langeland og Strynø. Jytte Frederiksen og Lars Johansen har holdt møde om økonomi (mere om det under punkt 4), og endelig har formanden og Susanne Jølck sammen udarbejdet en jule- og tak for sidst-hilsen til deltagerne i årets idémesse. Jytte Frederiksen har været i dialog med lokalredaktør Cathrine Madelaire fra Fyns Amts Avis og Preben Dahl fra TV2 Fyn vedrørende et møde for
øens foreninger om, hvordan man kommer i kontakt med pressen.

4. Økonomi: Landsbyklyngen har nu en konto i Middelfart Sparekasse, hvorpå der inden vi har betalt udgifter i forbindelse med årets idémesse stod de 19.000 kroner, vi fik i støtte fra Langelands Elforsyning. Via Jens Ole-Hansens indsats har vi desuden fået i alt 2.000 kroner i støtte fra fire sponsorer (lokale brugser og håndværksmestre), og Langeland Kommune har betalt en annonce i Øboen. Dertil kommer 805 kroner, som vedrører indtægterne fra salg af kaffe, kage, øl og vand under idémessen. Vi mangler øjensynlig en faktura fra DGI vedrørende trykning af 100 ekstra eksemplarer af landsbyklyngens handleplan.

5. Foreningens medlemmer (status her og nu samt medlemshvervning): Flere bestyrelsesmedlemmer er af den opfattelse, at dokumentet med ordet
”samtykkeerklæring” kan virke afskrækkende for en del potentielle nye medlemmer. Derfor er det blevet besluttet, at Jytte Frederiksen og Susanne Jølck skal lave et oplæg til en indmeldelsesblanket, der indeholder samme elementer, men som forhåbentlig virker mere ”spiselig” for nytilkomne. Desuden kan der laves en kortfattet guide a la ”Derfor bør du blive medlem af Landsbyklyngen Langeland og Strynø”. Selve definitionen af medlemskaber (blandt andet tegningsret) tages op på et senere møde.

6. Orientering om den kommende idémesse samt ”konkurrence” om arrangementets navn: Udsættes til senere møde.

7. Nye mødedatoer: Fremover holdes møder så vidt muligt den anden tirsdag i måneden, men allerede næste gang holdes mødet dog en onsdag, nemlig 15. januar kl. 17. Generalforsamlingen fastsættes til den 28. april. Begge finder sted på Frivilligcentret.

8. Fundraising: Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at afholde et møde om fundraising, som vi kan få mulighed for at deltage i. Fritidskonsulent Nynne Printz udsender invitation herom. Desuden arbejdes der på at skaffe landsbyklyngen adgang til fond.dk, som er en oversigt over alle landets fonde og øvrige støttemuligheder.

9. Få flere med i klyngesamarbejdet: Rasmus Skov Larsen orienterede om, at
kalendergruppen i det nye år vil reklamere for Langelands-kalenderen og tilbyde introkurser både i Rudkøbing og ”hjemme” hos eventuelt interesserede foreninger. Foreløbig er der planlagt et møde på Frivilligcentret den 25. februar.

10. Eventuelt: Vi bør se på arbejdsgrupperne i forbindelse med idémessen jævnfør det årshjul, Jesper Holst har udarbejdet. Mere om det på et senere møde.