Vedtægter for foreningen Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø

§1 Foreningens navn er Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø. Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.

§2 Foreningens formål er at styrke frivilligt arbejde, samarbejde og netværk på tværs af hele Langeland, Siø og Strynø, for herved at bidrage til en positiv udvikling i Langeland Kommune.

§3 Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse (koordineringsgruppen) på 9 personer, bestående af en formand, en næstformand, repræsentanter fra de fire grupper, en repræsentant fra kommunen, en repræsentant fra frivilligcentret og en fra folkeoplysningsudvalget (eventuelt 10, hvis formandsposten ønskes delt mellem to personer)
• 3 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor
• 1 suppleant for revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. En repræsentant for Langeland Kommune er født medlem af bestyrelsen og skal derfor ikke vælges på generalforsamlingen.

§4 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel gennem foreningens elektroniske kanaler samt pr. mail til medlemmerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Formandsgruppens beretning
• Fremlæggelse af regnskab, budget, evt. kontingent
• Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget i formandsgruppen, senest en uge før generalforsamlingen)
• Valg
• Eventuelt

§5 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer samt en ansvarlig fra grupperne Kommunikation, Borgerinddragelse, Fundraising og Bindeleddet.

Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som arbejdsgruppe for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formandsgruppen.

§6 Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.
Medlemskab gælder for et år ad gangen.

§7 Foreningen søges finansieret ved sponsorater og støtte.

§8 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 70 % af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§9 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske hvis
• Et flertal af bestyrelsen ønsker det
• Hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det

§ 10 Referat af møde
• Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.
• Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde er tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter bestyrelsesmødet.
• Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden senest otte dage efter modtagelse af referatet.
• Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen ”læst”. Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 11 Bestyrelsens opgaver
• Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af klyngen.
• Bestyrelsen opgaver efter § 5.1 indebærer blandt andet at sikre:
• At klyngens virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde
• At klyngen til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og forretningsplan
• At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde.
• Koordineringsgruppen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:
• Årsbudget og -regnskab,
• Ledelses- og organisationsforhold,
• Målsætning, strategi og forretningsplan,
• Forretningsprocedurer og interne kontroller,
• Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen.

§ 12 Regnskabsåret for foreningen er kalenderåret.

§ 13 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 75 % af generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Frivillighedscenter Langeland.
Foreningen Vi samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø er stiftet i CVR-registeret den 26.02.2018.

Download vores vedtægter her som pdf.